Institut

foto instit

web de l’institut

Presentació
L’IES Sant Quirze del Vallès ha anat consolidant des de la seva creació un equip estable de professores i professors amb una línia de treball que es caracteritza pel fet de prioritzar, alhora, tant una atenció personal a l’alumnat com el disseny d’una programació acadèmica rigorosa i exigent, amb l’objectiu de potenciar el creixement humà i iltel·lectual dels seus alumnes. En aquest sentit, caldria destacar el bon ambient de treball, els grups reduïts i flexibles i l’orientació personal i acadèmica al llarg dels estudis d’Ensenyament Securndari Obligatori (ESO) i del Batxillerat.

Arrelat en el seu entorn immediat, sobre la base d’una bona formació en els àmbits bàsics del saber, el centre pretén donar resposta també als nous reptes que plantegen la globalització del món i les noves teconologies de la comunicació.

Adreces

Carrer Bages 21
08192 Sant Quirze del Vallès

Telf: 937213144

La relació amb les famílies

L’Institut és conscient de la importància de la participació de les famílies en el procés educatiu. És per això que s’ha posat en marxa l’ús d’una plataforma digital, que el centre posa a disposició de totes  les famílies, per a poder fer un seguiment acurat de l’evolució dels seus fills/es.

https://iessantquirze.clickedu.eu/user.php?action=login

Consergeria: Per notificar absències d’alumnes consergeriainssantquirze@gmail.com

Secretaria: Per a tràmits administratius ad.inssantquirze@gmail.com

Bústia generaliessantquirze@xtec.cat